Kokeilut

Pilottihanke

Reverse Pitch -kokeilu Helsingissä

20170602_091446

MEDAIA-hankkeen yhtenä tarkoituksena on luoda eri toimijoiden kontaktoitumis- ja törmäyttämismahdollisuuksia sekä tätä kautta mahdollistaa yhteistyökuvioiden syntymisen pääkaupunkiseudulla. Osana tätä tavoitetta, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Yleisradio toteuttivat Reverse Pitch -kokeilun toukokuussa Helsingissä. Kaksipäiväisen kokeilun suunnittelu käynnistyi Ylen ja Metropolian välillä marraskuussa 2016. Suunnitteluvaiheessa eri osapuolet etsivät parasta mahdollista konseptia, mistä sekä Yle että Metropolia ja MEDAIA saisivat parhaan hyödyn yhteistyöstä. Tavoitteena oli alusta asti avoin tiedonjako ja yhteistyö konkreettisen ongelman ja/tai haasteen ratkaisemiseksi.

Suunnittelun aikana Ylen ja Metropolian välille hahmottui tarve kehittää Ylen vaalikonetta nuorten ideoinnin pohjalta. Toukokuun kokeilun tarkoituksena oli tarjota Ylelle uusia ideoita ja konseptiehdotuksia siitä, miten Ylen vaalikonetta olisi mahdollista kehittää jo vuoden 2018 vaaleja varten, etenkin nuorten ja ensi kertaa äänestävien tarpeita varten. Lisäksi tavoitteena oli rakentaa uudentyyppinen ryhmätyömalli yritysten ja korkeakoulujen väliselle yhteistyölle. Kokeilussa yhdistyivät hackathon tyyppinen työskentelymalli sekä avoin ideointi eri ryhmien, tässä tapauksen opiskelijoiden, Metropolian opettajien, tutkijan ja Yleläisten välillä.

Reverse pitch alkoi osapuolten esittelyllä perjantai-aamuna. Tämän jälkeen Yle esitti haasteen, mihin he halusivat ratkaisu- ja kehittämisehdotuksia. Aamupäivän aikana opiskelijat aloittivat ryhmätyöskentelyn ja kokopäivän ajan Yleläiset sekä Metropolian eri opettajat ja tutkija olivat avustamassa opiskelijoita ideoidensa kehittämisessä. Opiskelijat saivat jatkaa ideointia viikonlopun yli ja maanantaina opiskelijat pitchasivat uudet vaalikone-ehdotuksensa Ylen edustajille. Kokeilun seurauksena syntyi useita vaalikone-ehdotuksia aina vaalikone-VR-peleistä vaalikonetinderiin ja tutkimustiedon jakamiseen osana vaalikoneiden laajempaa tarkoitusta. Kaikki prototyypit käytiin läpi ja opiskelijat saivat Yle:n tiimiltä arvokasta palautetta työskentelystä ja prototyypeistään. Kokeilun päätyttyä yhteistyötä yleläisten sekä opiskelijoiden välillä jatkettiin.

Meidän MEDAIAlaisten mielestä toukokuun Reverse Pitch tarjosi mahdollisuuden uusille ja verkostojen ulkopuolisille toimijoille, kuten opiskelijoille, kontaktoitua isompien toimijoiden kanssa ja saada äänensä kuuluviin ideoiden jakamisen kautta ja olla näin mukana konkreettisella tasolla yritysten toiminnan kehittämisessä. Yle puolestaan sai uusia ja tuoreita ideoita vaalikoneen kehittämistä varten sekä tarjosi opiskelijoille jatkomahdollisuuden jatkokehittää vaalikonetta työharjoittelupaikkojen kautta. Lisäksi Reverse Pitch palveli laajempaa tarkoitusta, eli tuoda Ylen käyttöön uutta tietoa ja käyttäjälähtöistä kehittämistä, mikä palvelee suoraan Yleä sen yleissivistävässä roolissa tiedonjakajana.

Me MEDAIAn tiimissä olemme iloisia, kun pystymme olemaan osa törmäyttämisprosessia. Kokeilun mieleenkiintoisin osa oli nähdä kuinka ennakkoluulottomasti ja korkeatasoisesti opiskelijat tarttuivat vaalikoneen kehittämiseen ja miten monialaisia prototyyppejä parin päivän kokeilun seurauksena syntyi.